Regulamin korzystania z serwisu kursy.fundacja-cin.pl 

A. DEFINICJE I INFORMAJCE OGÓLNE 
A1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego https://kursy.fundacja-cin.pl/ prowadzonego przez Fundację Centrum Inicjatyw Naturalnych, Łoskoń Stary 1E, 62-095 Murowana Goślina, NIP: 7773228401, Regon: 302269783, e-mail: biuro@fundacja-cin.pl. 
A2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 
Klient – to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna która nie posiada osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Sklepie. 
Produkt – produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w Sklepie. 
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://fundacja-cin.pl/kursonline.php; 
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem kursy.fundacja-cin.pl, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. 
Właściciel – Fundację Centrum Inicjatyw Naturalnych, Łoskoń Stary 1E, 62-095 Murowana Goślina, NIP: 7773228401, Regon: 302269783, e-mail: biuro@fundacja-cin.pl, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu. 
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu. 
A3. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Sklepu, stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela. 

B. JAK KORZYSTAĆ ZE SKLEPU ZE SKLEPU 
B1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Sklepu. 
B2. Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Sklepu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia. 
B3. W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności i inne. 
B4. Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów elektronicznych. 
B5. Rejestracja Klienta w Sklepie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Sklepu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych. 
B6. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji jest szyfrowany odpowiednim protokołem. 
B7. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia. 

C. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 
C1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu bądź poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@fundacja-cin.pl 
C2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane. 
C3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, dokładnego adresu zamieszkania oraz adresu dostawy (jeżeli jest wymagany i różny od adresu zamieszkania). 
C4. Podany adres e-mail mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter) zaznaczając odpowiednie pole wyboru. 
C5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o: - głównych cechach Produktu, - łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, - możliwości odstąpienia od umowy. 
C6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego. 
C7. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy. 
C8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu. 
C9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności. 
C10. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
C11. W przypadku sprzedaży lub wyprzedaży przeznaczona jest tylko ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 

D. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWY 
D1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia. 
D2. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej. 
D3. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób: - szybkim przelewem poprzez system tpay.com, - przelewem bankowym. 
D4. Zamówienia na Produkty elektroniczne realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e‑mail. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 72 godzin od chwili otrzymania płatności.

E. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
E1. Klient może zdecydować o rezygnacji w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży z Produktu kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu lub na adres e-mail podany w Regulaminie. 
E2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. 
E3. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami. Właściciel może wstrzymać się ze zwrotem należności otrzymanych przez Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
E4. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również Klientom nabywającym Produkt elektroniczny (treści cyfrowe), chyba że wyraźnie w opisie Produktu zastrzeżono inaczej, na co Klient wyraził wyraźną zgodę. 

F. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 
F1. Wymagania techniczne, funkcjonalność i interoperacyjność treści cyfrowych, świadczenie usług drogą elektroniczną. 
F2. Właściciel świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz fizycznych oraz korzystania z niektórych Produktów elektronicznych. 
F3. Do zawarcia umowy sprzedaży nie jest konieczne posiadanie konta w Sklepie. 
F4. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Sklepie następuje odpłatnie. 
F5. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Sklepu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest: 
- Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Sklepie), 
- przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript, 
- włączona obsługa cookies w przeglądarce, 
- dostęp do Internetu, 
- zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF, 
- możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych). 
F6. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. 
F7. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu, wysyłając wiadomość e‑mail pod adres biuro@fundacja-cin.pl lub listownie na adres Właściciela. 
F8. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji. 
F9. Właściciel zapewnia dostęp do Produktów cyfrowych dostępnych w Sklepie przez czas nieoznaczony. 
F10. Właściciel dąży do utrzymania dostępu do kupionych Produktów bez ograniczeń czasowych, tj. „dożywotnio”, niemniej jednak zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o zakończeniu utrzymywania danego Produktu, o czym powiadamia Klientów, którzy kupili dany Produkt z wyprzedzeniem co najmniej 90 dni przed planowaną datą usunięcia Produktu, umożliwiając przy tym Klientom którzy wykupili dostęp pobranie materiałów do korzystania offline z wyłączeniem prawa do dalszego kopiowania i rozpowszechniania materiałów. 
F11. Wsparcie Klienta wykraczające poza sam dostęp do Produktu (np. udział w grupach na portalach społecznościowych, pomoc instruktora), o ile z oferty sprzedażowej danego Produktu wynika, że jest zapewnianie przy kupnie dostępu do danego Produktu, gwarantowane jest w terminie 90 dni od sprzedaży kursu i później może, ale nie musi być utrzymywane. 

G. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES 
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych. Właściciel Sklepu wydaje newsletter, w którym zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty i nowych Produktów. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności. 

H. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
H1. Aby uniknąć wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Polski (Rzeczypospolita Polska) prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. 
H2. Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Sklepie chronione są prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną. 
H3. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. 
H4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która jest udostępniona pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 
H5. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu. 
H6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 listopada 2021. 
H7. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.